Welkom by Bosvrou (Pty) Ltd , tuiste en voordeur tot ‘n gesonder leefstyl.

Dit is ‘n virtuele deur  tot  ‘n kwaliteit lewe  wat  gesondheid met natuurlike produkte bevorder, praktiese idees tot ‘n eenvoudiger leefstyl en dien ook as bewusmakingsveldtog vir ons natuurlike hulpbronne. Bosvrou (Pty) Ltd is ‘n gesonde leefstyl opsie wat die stigter met jou deel en ‘n natuurlike uitvloeisel uit persoonlike omstandighede , omgee en ‘n groot liefde vir mens en natuur.

Die naam Bosvrou (Pty) Ltd is nie en verwys nie na ‘n spesifieke persoon nie maar dit is eerder ‘n verwysing na ‘n spesifieke wyse van lewe. Daar is wel elemente wat persoonlik van aard is aangesien dit ‘n leefstyl is wat gedeel word en wat dan ook aan die blad sy uniekheid verleen. 

Die stigters van Bosvrou (Pty) Ltd se oogmerk is’n eenvoudige, gesonde leefstyl wat met oorsig en kreatiwiteit; van ons natuurlike bronne gebruik maak vir voortbestaan sonder om verdere skade aan ons omgewing te rig en natuuropvoeding en – bewaring aan te moedig. 

Ons poog om hierdie tuiste relevant, interessant en opbouend te hou.

Ons interaktiewe Blog het verskillende afdelings of temas waarin praktiese idees oor ‘n gesonde natuurlike leefstyl gedeel word, vervul ook ons bewusmakingsdoelstellings oor die natuur en skaars hulpbronne. Die inter-aktiwiteitsaspek van die Blog gee aan besoekers van die blad geleentheid om saam te gesels, hulle insette te gee sodat die inligting wat ons deurgee so volledig as moontlik kan wees. Op ‘n ligter noot is die Blog se laaste tema genaamd “Op Bismarck se spoor” wat handel  oor ons derde huismaat en vierpoot kind. Maak gerus tyd om deel te word van hierdie vermaaklike skepseltjie se lewe.

Die volgende blad in die tuiste is  Bosvrou (Pty) Ltd se Foto-Album. Ons gebruik die geleentheid met fotos om ons omgewing voor te stel en ‘n liefde vir die natuur aan te wakker. 

Ons gee om…en dit is ook ons volgende blad in die webtuiste se naam. Bosvrou (Pty) Ltd gee om en besef alleen kan ons ietsie vermag maar saam soveel meer, dis daarom belangrik dat ons formele organisasies ondersteun en  bystaan. Ons bied op hierdie blad direkte skakelings op 15 verskillende liefdadigheids organisasies se webtuistes. 

 Volgende in die tuiste is  ons  opwindende  aanlyn winkelblad waar Bosvrou (Pty) Ltd aan jou natuurlike produkte soos Essensiele Olies en -byprodukte, en velsorg en skoonheidprodukte geproduseer met Aalwyn as basis bied. Ons bied jou ook egte leerskoene of “Vellies”, Rooibos- en Buchu produkte; wat ook produkte vir ons vierpoot kinders insluit  en dan ook natuurlike, voedsame droë vrugte en ander interesante eetgoed..

Bosvrou (Pty) Ltd se verskaffers is almal nagevors en ons is trots om hulle deel van ons kompliment te maak. Nie net is ons verskaffers se werksetiek  van wereldklas, hoogstaande standaard nie maar ook is die morele waardes en verantwoordelikheidsin waarmee die besighede se leiers hulle mense, hulpbronne en onmiddelike gemeenskappe bestuur baie belangrik gewees vir ons by Bosvrou (Pty) Ltd om hulle te nader as ons verskaffers.

Ons is tans ook besig met ‘n projek om  ander, plaaslike Eco produkte te bemark….hou ons dop !

   

 


Welcome to Bosvrou (Pty) Ltd , home and front door to a healthier lifestyle.

It is a virtual door to a quality life that promotes health with natural products, practical ideas for a simpler lifestyle and also serves as an awareness campaign for our natural resources. Bosvrou (Pty) Ltd is a healthy lifestyle option that the founder shares with a background of personal circumstances, caring for man and nature.

The name Bosvrou (Pty) Ltd is not and does not refer to a specific person but rather a reference to a specific way of life. There are, however elements that are personal in nature as they are a lifestyle that is shared and which also gives the page its uniqueness.

The founder of Bosvrou (Pty) Ltd ’s goal is a simple, healthy lifestyle with careful planning and creativity; making use of our natural resources for survival without causing further damage to our environment and encourage natural education and conservation.

We try to keep this site relevant, interesting and constructive.

Our interactive Blog page has different sections or themes that share practical ideas about a healthy natural lifestyle and also fulfill our awareness goals about nature and scarce resources. The interactivity aspect of the Blog page gives visitors of the page the opportunity to chat, give their input so that the information we provide be as complete as possible. On a lighter note is the Blog’s last theme called “Op Bismarck se spoor” .. which describes the life in a day of our third housemate and four-legged child. Take time to become part of this entertaining creature’s life.

The next page in the site is Bosvrou (Pty) Ltd ’s Photo Album. We use this opportunity with photos to present our immediate surroundings and to foster a love for nature.

We care … and this is also our next page in the site’s name. Bosvrou (Pty) Ltd cares and realizes that alone we can achieve something but together so much more, so it is important that we support and assist formal organizations. On this page we offer direct links to 15 different charities’ websites.

Next in the home is our exciting online store  where Bosvrou (Pty) Ltd provides you with home-grown South African  natural products such as Essential Oils and by-products, and skincare and beauty products produced with the  Aloe Ferox plant as base. We also offer you genuine leathershoes “Vellies”, Rooibos and Buchu products, which also include products for our four-legged children. Other products includes nutritious dry fruits and other interesting products.

Bosvrou (Pty) Ltd ’s suppliers have all been researched and we are proud to make them part of our compliment. Not only do  our suppliers have world-class work ethics, but also high standard, moral values ​​and responsibilities with which the business leaders manage their people, resources and immediate communities have been very important for us at Bosvrou (Pty) Ltd to approach them as our suppliers,

We are also currently working on a project to market other, local Eco products …. watch our progress!